میان بلت آببند SP-SUPPORT

میان بلت آببند SP-SUPPORT

شرح محصول

میان بلت قطعه آببند کننده جهت آببندی دیوارهای بتنی و سایر مقاطعی است که نیاز به آببندی دارند. این محصول با کاهش نفوذپذیری سطح خارجی بتن ، مانع از خروج شیره بتن می گردد.

انواع میان بلت

  1. میان بولت چدنی
  2. میان بولت فلزی یا فنری
  3. میان بولت پلاستیکی