مقاوم سازی و ترمیم

محصولات مقاوم سازی به منظور پر نمودن فضای خالی زیر بیس پلیت ها مورد استفاده قرار میگیرند و موجب حصول مقاومت فشاری اولیه و  نهایی می گردند.

ترمیم کننده های بتن بر دو پایه سیمانی و اپوکسی جهت تسطیح و ترمیم سطوح آسیب دیده کاربرد دارند.

چرا باید از محصولات مقاوم سازی استفاده کنیم؟

افزایش مقاومت فشاری اولیه و نهایی

پایداری در برابر فشارهای ایستاتیکی بالا

انواع گروت:

گروت سیمانی

گروت اپوکسی

نانو گروت

انواع ترمیم کننده ها:

ترمیم کننده سیمانی
(پودر ساختمانی چند منظوره)

ترمیم کننده اپوکسی

محصولات :