قوام دهنده بتن SP-Viscos
افزودنی افزایش دهنده ویسکوزیته بتن
قوام دهنده بتن SP-Viscos

شرح محصول

قوام دهنده بتن SP-Viscos افزودنی مایع و آماده به مصرفی است که برای کنترل گرانروی بتن تولید میگردد. این ماده بر پایه پلیمرهای آلی قابل حل در آب می باشد و  با افزایش غلظت بتن ، ازجداشدگی و آب انداختگی در بتن های خود متراکم جلوگیری می نماید. در کنار قوام دهنده بتن همواره از یک نوع فوق روان کننده نیز استفاده می شود تا علاوه بر کارپذیری مناسب ، بتن در تمام فضای قالب بطور یکنواخت پخش گردد.

خواص واثرات

 • کاهش آب انداختگی و جداشدگی بتن حتی برای مخلوط های با روانی زیاد
 • افزایش ویسکوزیته بتن
 • افزایش پایداری در طول حمل و نقل و بتن ریزی
 • بهبود قابلیت پمپاژ بتن
 • به تعویق انداختن زمان گیرش بتن

موارد کاربرد

 • مناسب برای بتن های خود متراکم
 • مناسب برای افزایش مقاومت بتن ریزی های زیر آب
 • جلوگیری از پخش نشدن بتن در ذرات آب هنگام بتن ریزی زیر آب
 • ساخت بتن هایی که فاصله حمل زیادی تا کارخانه بتن دارند
 • ساخت بتن سبک با قوام بالا
 • پمپ بتن در طول زیاد