ضدیخ ملات SP-Antifreeze.m
ضد یخ ملات و بتن های غیر مسلح
ضدیخ ملات SP-Antifreeze.m

شرح محصول

ضدیخ ملات SP-Antifreeze.m نوعی افزودنی مایع ، مناسب برای بتن ریزی یا ساخت ملات در سرما می باشد . این محصول پس از اضافه شدن به بتن یا ملات ، با تسریع در زمان فرآیند هیدراسیون سیمان از یخ زدگی جلوگیری می نماید.

بتن یا ملات ساخته شده اگر حتی یک بار در سنین اولیه گیرش یخ زده باشند ، نسبت به بتن محافظت شده در برابر یخ زدگی ، شرایط بسیار ضعیف تری خواهند داشت.  لذا می بایست جهت جلوگیری از آسیب های جدی به بتن و نیز حصول مقاومت اولیه مطلوب در فصل سرما ، از ضدیخ ملات SP-Antifreeze.m برای بتن های غیرمسلح و ساخت ملات ، استفاده نمود.

خواص واثرات

 • کاهش نقطه انجماد بتن
 • تشدید حرارت زایی ناشی از هیدراسیون
 • جلوگیری از یخ بستن آب ملات
 • جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از تغییرات دما
 • کاهش زمان گیرش بتن از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت
 • افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
 • سازگار با انواع سیمان پرتلند

موارد کاربرد

 • بتن ریزی در هوای سرد ( دمای محیط برای 3 روز متوالی کمتر از C° 5 باشد .)
 • تسریع در زمان گیرش و کسب مقاومت اولیه بتن
 • جلوگیری از یخ زدن بتن های غیر مسلح
 • انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان
 • شن ریزی در مناطق سرد و یخبندان